Bolig til ældre

Randers Kommune tilbyder forskellige boligformer til borgere der har brug for særlige fysiske rammer.

Disse boliger kan lette hverdagen for borgere, der har brug for pleje, støtte eller særlige fysiske rammer. Har du brug for en speciel indretning af din nuværende bolig, beskrives mulighederne i pjecen ”Hjælpemidler og boligændringer”.

Herunder kan du klikke dig videre til information om de forskellige boformer og finde ud af, hvordan du ansøger:

Plejeboliger

Plejeboliger er for personer med et stort behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt.

Plejeboliger svarer til det, man tidligere kaldte plejehjem.

Nogle af plejeboligerne er specielt indrettet til demente personer.

I plejeboliger er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper beboerne med at klare dagligdagen.

Du kan søge en plejebolig, hvis du - trods massiv hjælp - ikke kan klare at bo alene.
Det vil typisk være, når det ikke længere er nok med hjemmeplejens eller dine pårørendes praktiske støtte og pleje.

Bemærk at upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en plejebolig.

Demensboliger

Randers Kommune har specielt indrettede plejeboliger til demente personer.

Disse boliger tilgodeser i højere grad den demente beboer.

I plejeboligerne er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper beboerne med at klare dagligdagen.

Ældreboliger med kald

Ældreboliger med kald svarer stort set til det, man tidligere kaldte beskyttede boliger. Boligerne ligger tæt på et center, som sørger for praktisk og personlig hjælp.

Ældre -og handicap egnede boliger

Hvis du har brug for bedre fysiske forhold, kan du søge en ældre- og handicap-egnet bolig.

Her er det let at komme omkring, selvom du er gangbesværet eller sidder i kørestol.

I ældre- og handicapegnede boliger er der ikke fast tilknyttet personale. Men du kan få hjemmehjælp, hvis du har brug for det. Det kan f.eks. være til rengøring, vask og personlig hygiejne.

Korttidsboliger

På de fleste ældrecentre er der én eller flere boliger beregnet til korttidsophold. Her kan du bo, hvis du i en kortere periode får brug for hjælp. Det kan f.eks. være i forbindelse med:

  • Akut sygdom
  • Sygdom hos ægtefælle
  • Optræning

Korttidsophold kan normalt vare op til 3 uger, hvorefter behovet skal revurderes. Opholdet er gratis, men du skal betale en fast pris for mad samt eventuel vask af tøj og linned.

Ønsker du et korttidsophold kan du henvende dig til dit lokale ældrecenter eller til Visitationsafdelingen telefon 89 15 25 50.

Ansøg om ældrebolig

Demensbolig

Ved behov for optagelse i demensbolig skal du være lægelig udredt, derefter kontaktes visitationsenheden på telefon 89 15 25 50. Visitator udfylder de nødvendige papirer.

Plejebolig

Hvis du ønsker en plejebolig kan du henvende dig til Visitationsafdelingen på telefon 89 15 25 50. Visitator aflægger besøg i hjemmet for sammen med borgeren at finde den bolig, der er behov for. Visitator udfylder de nødvendige papirer.

Aflastningsophold

Ønsker du et aflastningsophold kan du henvende dig i dit lokale områdecenter.

Vurdering af behov

Når du søger en bolig hos Randers Kommune, vil dine behov blive vurderet af en visitator. Byrådet har fastsat betingelser for, hvem som kan tildeles en bolig. Du kan søge en plejebolig, hvis du - trods massiv hjælp - ikke kan klare at bo alene. Det vil typisk være, når det ikke længere er nok med hjemmeplejens eller dine pårørendes praktiske støtte og pleje.

Du kan klage til det Sociale Nævn. Ændrer dine forhold sig, kan du igen henvende dig til Visitationsenheden eller sende en ny ansøgning – så vil dit ønske blive vurderet på ny.

Ansøgningsskema og fortegnelser over boliger udleveres fra Visitationsenheden.

Persondataloven

Iht. persondataloven gøres der opmærksom på, at enhver henvendelse til Visitationsenheden i forbindelse med ansøgning om hjælp eller hjælpemidler registreres elektronisk i Visitationsenhedens journalsystem. Oplysningerne indgår herefter i sagen og er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.